Odpady komunalne w gminie. Nowelizacja ustawy czystościowej, orzecznictwo, ROP. Szkolenie on-line 10.12.2021

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
 • Jak zorganizować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, co uregulować w regulaminie?
 • Jak wyliczyć stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Czy system musi się bilansować? 
 • Jaki zakres usług należy świadczyć na rzecz właścicieli nieruchomości objętych zwolnieniem kompostownikowym?
 • Jakie są zasady w zakresie obejmowania nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych gminnym systemem gospodarki odpadami po nowelizacji? Jak postępować z nieruchomościami letniskowymi?
 • Kto pokrywa koszty zwolnień podmiotowych?
 • Jaki wpływ na gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi będzie miał system ROP?

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ich konsekwencji dla gminnych i międzygminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnym.

Adresaci szkolenia: 
SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych (w tym Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP), autor licznych publikacji dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU, członek zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministrze Klimatu i Środowiska, aktywny uczestnik prac sejmowych i senackich nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Program szkolenia: 
 1. Zasady tworzenia uchwał przez organy jednostek samorządu terytorialnego – podstawy legislacji administracyjnej
 2. Obligatoryjne uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach – co można uregulować w regulaminie? Jak zorganizować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych?
 • Szczegółowy zakres usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – możliwość limitacji określonych frakcji odpadów
 • Metoda i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jak ustalić metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Jak wyliczyć stawki? Czy system musi się bilansować?
 • Zwolnienia przedmiotowe – przydomowe kompostowniki. Jak ukształtować zwolnienie kompostownikowe? Jaki zakres usług należy świadczyć na rzecz właścicieli nieruchomości objętych zwolnieniem?
 • Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wzór deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kiedy można wprowadzić indywidualizację rozliczeń w zabudowie wielorodzinnej? Jak kontrolować złożone deklaracje?
 • Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów – jakie są nowe obowiązki właścicieli nieruchomości niezamieszkanych poza gminnym systemem odbiorowym?
 1. Fakultatywne uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 • Przejęcie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – jakie zasady obowiązująca w zakresie obejmowania nieruchomości niezamieszkanych gminnym systemem odbiorowym po nowelizacji? Jak postępować z nieruchomościami letniskowym
 • Podział gminy na sektory
 • Zwolnienia podmiotowe – kto pokrywa koszty wprowadzonych zwolnień?
 • Inkaso
 • Zakres usług dodatkowych – na jakich zasad ustalić odpłatność?
 • Inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków zapewnienia odbioru odpadów
 • Budowa instalacji do przetwarzania odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych
 • Przyjmowanie przez PSZOK odpadów z działalności rolniczej
 1. Nadzór i kontrola nad uchwałami dotyczącymi systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 2. Inne zmiany w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi
 • a. Związki międzygminne i związki metropolitalne w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Obowiązki wytwórców odpadów
 • PSZOKi – po nowelizacji
 1. Założenia systemu ROP i jego wpływ na gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi
Termin szkolenia: 
piątek, Grudzień 10, 2021 - 09:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 450 zł*+VAT, słownie: czterysta pięćdziesiąt zł 00/100 netto (koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 420 zł*+VAT, słownie: czterysta dwadzieścia zł 00/100 netto)

– opłata obejmuje: wykład, materiały.

Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23%VAT

karta zgłoszenia: