Jesteś tutaj

Szkolenia


 

Szkolenia przewidziane w projekcie to:

 • Szkolenie 1 KPA - obejmuje: strony, terminy, doręczenia, wezwania, wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe, rozprawa administracyjna, decyzja administracyjna, postanowienie. Środki prawne kontroli rozstrzygnięć administracyjnych – zwykłe i nadzwyczajne, podstawy wznowienia, właściwość organu, sposoby zakończenia postępowania wznowionego, stwierdzenie nieważności decyzji, właściwość organów . Uczestnicy poznają wszelkie aspekty swojej roli i zadań w postępowaniu administracyjnym.  
   
 • Szkolenie 2 Samorządowe prawo pracy - obejmuje: podstawy nawiązania stosunku pracy, wymogi formalne dla wszystkich rodzajów pracowników samorządowych; wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, nabór na stanowiska urzędnicze, służbę przygotowawczą, awans i wynagradzanie pracowników, obowiązki pracownika samorządowego, okresową ocenę, czas pracy pracowników samorządowych, stosowanie kodeksu pracy do pracowników samorządowych.
   
 • Szkolenie 3 Elektroniczny obieg dokumentów – obejmuje: elektronizację czynności urzędowych, doręczanie dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, wnoszenie drogą elektroniczną pism przez strony w postępowaniu administracyjnym, doręczanie stronom dokumentów elektronicznych przez podmioty publiczne, podpis elektroniczny w obrocie administracyjnym, tworzenie kancelarii papierowo-elektronicznych, archiwizacja dokumentów elektronicznych.

 

 • Szkolenie 4 Obsługa interesanta - obejmuje: Nawiązanie kontaktu z interesantem, analiza potrzeb oraz wpływ komunikacji werbalnej i niewerbalnej na jakość obsługi interesanta, elementy zarządzania stresem i własnymi emocjami, których źródłem są petenci, metody i techniki – czyli jak odpowiadać na zarzuty, obiekcje interesanta – skuteczny plan działania, trudny petent/trudna sprawa, elementy asertywnej postawy wobec interesanta. Cel poprawa dostępności usług.

 

 • Szkolenie 5 Dostęp do informacji publicznej -  obejmuje: zakres informacji publicznej, obowiązek jej udostępnienia, ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustaw szczególnych, formy udostępniania informacji, biuletyn informacji publicznej, odmowa udostępnienia. Nabyta wiedza przyczyni się do zwiększenia jawności i czytelności wykonywanych obowiązków i zadań przez pracowników urzędów, co stworzy lepsze warunki do skuteczności działania administracji.

 

 • Szkolenie 6 Komunikacja i integracja zespołu - zakres szkolenia obejmuje: sposoby budowania relacji w zespole, zasady komunikacji w zespole, bariery w komunikacji i ich unikanie, jak słuchać by słyszeć i zrozumieć, korzystanie z informacji zwrotnej, cechy efektywnego zespołu, etapy rozwoju zespołu, role grupowe, budowanie świadomości mocnych  stron do wykorzystania w grupie, rozwój pracy w zespole.

 

 • Szkolenie 7 Zamówienia publiczne -  obejmuje: przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne, ogłoszenie o zamówieniu, prowadzenie postępowania, wybór wykonawcy i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy w sprawach zamówień publicznych, środki ochrony prawnej.

 

 • Szkolenia 8 Dyscyplina finansów publicznych -  obejmuje: podmioty odpowiadające, wina umyślna i nieumyślna, dyscyplina a postępowanie karne czy karno skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia- wzajemna relacja, wyłączenia odpowiedzialności, czyny noszące znamiona naruszenie dyscypliny finansów publicznych ich rodzaje i charakterystyka opisane w ustawie o naruszeniu dyscypliny finansowej, postępowanie o naruszenie, odwołania, dyscyplina finansowa a odpowiedzialność cywilna sprawców naruszeń.

 

 • Szkolenie 9 Praca biura rady – obejmuje zagadnienia dot. zasad sprawnej organizacji pracy biura, przygotowania i obsługi sesji, przygotowania dokumentów sesyjnych (protokoły, uchwały), obsługę komisji rady i sporządzanie dokumentów z prac komisji, współpracy biura z radnymi i mieszkańcami.

 

 • Szkolenie 10 Tworzenie i publikacja aktów prawa miejscowego - obejmuje: wzorcową procedurę podejmowania uchwał, zasady techniki tworzenie oraz przekazywania aktów prawa miejscowego do wojewody publikacja w postaci elektronicznej w e-dzienniku, zagadnienia dotyczące wykorzystania narzędzi informatycznych w pracy biura rady gminy oraz do konstruowania i ogłaszania aktów prawa miejscowego, możliwości wykorzystania informatyki w usprawnieniu pracy Biura Rady.
 • Szkolenie 11 Oświadczenia majątkowe i przepisy antykorupcyjne - obejmuje: zasady składania, procedurę przyjmowania oświadczeń i zasady ich przechowywania, postępowanie z korektami i uzupełnieniami, kontrola oświadczeń majątkowych przez organy zewnętrzne, składanie innych oświadczeń i informacji, procedurę udostępniania oświadczeń w BIP, sankcje związane z nieprawidłowym lub nieterminowym składaniem oświadczeń.