Regulamin

Regulamin korzystania z usług elektronicznych oferowanych przez Szkołę Administracji Samorządowej sp. z o.o. Regulamin korzystania z usług elektronicznych oferowanych przez Szkołę Administracji Samorządowej sp. z o.o.

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Szkołę Administracji Samorządowej sp. z o.o.

§2

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
usługodawca - Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o. o., os. Albertyńskie1-2, 31-851 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000099849;
usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
portal - witrynę internetową usługodawcy udostępnianą w sieci Internet pod adresem www.sas.edu.pl;
rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej;
oferta - wiadomości przesyłane drogą elektroniczną zawierające informacje o ofercie specjalnej i/lub promocjach organizowanych przez usługodawcę oraz jego partnerów.

Rozdział II - Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych oraz warunki ich świadczenia

§3

Usługi dystrybuowane przy pomocy poczty elektronicznej
Przez usługi dystrybuowane przy pomocy poczty elektronicznej rozumie się oferty przekazywane na podany przez usługobiorcę we wniosku zgłoszeniowym lub zamówieniu usługi adres skrzynki poczty elektronicznej.
Usługodawca nie udostępnia adresów e-mail żadnym podmiotom zewnętrznym. W przypadku przysłania oferty handlowej lub informacji o promocjach organizowanych przez partnerów usługodawcy przesyłka zawiera oznaczenie, że została przesłana przez usługodawcę na zlecenie partnera.
Do odbioru biuletynów wymagane są konto poczty elektronicznej i poprawnie skonfigurowany program pocztowy zgodny z Microsoft Outlook Express 5.
Każda przesyłka dystrybuowana przez usługodawcę zawiera:
- informację o nadawcy przesyłki,
- informację o sposobie rezygnacji z otrzymywania przesyłek lub zmianie ich rodzaju i adresu na który powinny być przesyłane.

§4

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu, o czym usługobiorca zostanie poinformowany w stosownym komunikacie.
W przypadku błędnej konfiguracji oprogramowania usługobiorcy lub podaniu nieprawidłowych danych technicznych niezbędnych do właściwej realizacji usługi, usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi do czasu usunięcia usterki przez usługobiorcę.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi w przypadku gdy dane usługobiorcy są nieprawdziwe.
Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi. Jednakże usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych, w szczególności w przypadku awarii sieci wnikającej z przyczyn niezależnych od usługodawcy.

Rozdział III - Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§5

Wyrażenie zgody na dostęp do zasobów elektronicznych może być przekazane zgodnie z warunkami określonymi przez usługodawcę dla usługi, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres, wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej lub poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości przy użyciu innych przewidzianych przez usługodawcę środków porozumiewania się na odległość.

Użytkownik może zrezygnować z usługi w każdym czasie przez wysłanie informacji o rezygnacji z usługi na adres podany w opisie tej usługi lub poprzez modyfikację danych przechowywanych przez usługodawcę, które są udostępniane na stronie www.sas.edu.pl