Regulamin szkoleń otwartych

Regulamin szkoleń otwartych
 
§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez Szkołę Administracji Samorządowej Sp. z o.o. z siedzibą: os. Albertyńskie 1-2, 31-851 Kraków.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 30 października 2014 r. do dnia odwołania.

 
§ 2
Definicje

 1. Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 • Szkolenie otwarte – objęte opieką merytoryczną spotkanie szkoleniowe, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
 • Organizator – Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o.o. z siedzibą: os. Albertyńskie 1-2, 31-851 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252471, o numerze NIP: 526-23-08-428, REGON: 014929564 oraz kapitale zakładowym 300 000,00 zł.
 • Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia.
 • Uczestnik szkolenia – osoba, którą Zgłaszający na szkolenie skierował do udziału w Szkoleniu organizowanym przez Szkołę Administracji Samorządowej Sp. z o.o. i która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionej „Karty zgłoszenia na szkolenie”.
 • Rezygnacja ze szkolenia – informacja o wycofaniu uczestnika/ów z udziału w szkoleniu.
 • Zgłoszenie/”Karta zgłoszenia na szkolenie” – wypełniona przez Zgłaszającego na szkolenie „Karta zgłoszenia na szkolenie”. Przesłanie przez Zgłaszającego na szkolenie „Karty zgłoszenia na szkolenie” jest formalnym zobowiązaniem Zgłaszającego do udziału Uczestnika w szkoleniu oraz dokonania płatności za udział w szkoleniu na podstawie faktury.

 
§ 3
Zasady uczestnictwa

 1. Potencjalni Uczestnicy szkolenia otrzymują informację o organizowanych szkoleniach w co najmniej jednej z następujących form:
 • terminarza szkoleń publikowanego na stronie internetowej http://sas.edu.pl/
 • działań marketingowo-promocyjnych, w szczególności wiadomości przesłanych drogą elektroniczną, drogą listową lub faksem.
 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszenia na szkolenie”. Przesłanie karty zgłoszeniowej może nastąpić za pośrednictwem:
 • wiadomości e-mail – na adres: sas@sas.edu.pl
 • fax’u – na nr fax: 12 648 00 25
 1. Przesłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z prowadzenia do „Karty zgłoszenia na szkolenie” błędnych danych Uczestnika.
 3. Po otrzymaniu Zgłoszenia Organizator wpisuje Uczestnika szkolenia na listę. W przypadku braku dostępności miejsc na szkoleniu w chwili otrzymania zgłoszenia przez Organizatora, a także w sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo w szkoleniu z jakiejkolwiek innej przyczyny wiadomej Organizatorowi w chwili otrzymania zgłoszenia, Organizator obowiązany jest niezwłocznie poinformować Zgłaszającego na szkolenie lub Uczestnika szkolenia.
 4. Potwierdzenie planowego przeprowadzenia szkolenia następuje nie później niż na dwa dni robocze poprzedzające datę szkolenia. Jednocześnie do Uczestnika kierowana jest drogą elektroniczną prośba o przekazanie uzupełniających informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych.
 5. Odwołanie realizacji szkolenia przekazane jest do wiadomości Uczestników szkolenia telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu nie później niż na dwa dni robocze poprzedzające datę szkolenia.

 
§ 4
Realizacja szkolenia

 1. Szkolenia otwarte odbywają się w miastach i obiektach konferencyjnych wskazanych przez Organizatora.
 2. Szkolenia otwarte przeprowadzane są w wysokiej klasy obiektach konferencyjnych. Zapewnia się w szczególności powierzchnię sal odpowiednią do liczebności grupy, dostęp do światła dziennego i oświetlenia sztucznego oraz dostęp do zaplecza sanitarnego.
 3. Organizator dysponuje różnorodnymi środkami technicznymi i materiałami wspierającymi uczenie, wykorzystywanymi adekwatnie do specyfiki szkolenia. Są to w szczególności: tablica sucho ścieralna oraz tablica typu flipchart, rzutnik multimedialny, komputer.
 4. Zapewniona jest kompleksowa obsługa cateringowa szkoleń.
 5. Program szkolenia realizowany jest w blokach tematycznych.
 6. W trakcie szkolenia zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe spotkania szkoleniowego, w tym przerwa obiadowa. Informacja odnośnie czasu trwania szkolenia oraz planowanych przerw przekazywana jest do wiadomości Uczestników w treści oferty szkoleniowej. Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia.
 7. Szkolenia otwarte objęte są każdorazowo opieką merytoryczną eksperta legitymującego się fachową wiedzą oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniem w danej specjalności. Funkcja ta może być pełniona przez osobę prowadzącą szkolenie lub przedstawiciela Organizatora.
 8. Przekazanie wiedzy przez wykładowcę następuje z uwzględnieniem  wyjściowego poziomu wiedzy Uczestników szkolenia oraz z wykorzystaniem zróżnicowanych metod dydaktycznych (synteza zajęć o charakterze wykładów z elementami prezentacji oraz warsztatów praktycznych).
 9. Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzymuje podczas szkolenia materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu sygnowane przez Wykładowcę.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia bądź zmiany jego miejsca lub terminu, w którym będzie ono prowadzone. W takim wypadku Organizator przekazuje stosowną informację niezwłocznie do wiadomości Uczestnika szkolenia lub Zgłaszającego na szkolenie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników.
 12. Szkolenie zakończone jest badaniem satysfakcji Uczestników szkolenia.

 
§ 5
Płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie zamieszczona jest w „Karcie zgłoszenia na szkolenie”. Opłata obejmuje:
 • wykład
 • materiały
 • poczęstunek kawowy
 • lunch
 1. Ustalenie wysokości opłaty za szkolenie następuje z uwzględnieniem objęcia Uczestnika szkolenia ceną promocyjną. Objęcie ceną promocyjną możliwe jest
  w wypadku przesłania przez Zgłaszającego na szkolenie „Karty zgłoszenia na szkolenie” w terminie wskazanym w jej treści. Objęcie zniżką możliwe jest w wypadku delegowania przez Zgłaszającego na szkolenie więcej niż jednego Uczestnika szkolenia.
 2. Organizator może wprowadzać zniżki i promocje także na innych zasadach niż wskazane w pkt 2 § 5 Regulaminu.
 3. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestników szkolenia, kosztów parkingu, noclegów.
 4. Płatności za szkolenia dokonuje się na podstawie wystawionej i  przesłanej drogą elektroniczną lub przekazanej na Szkoleniu otwartym faktury VAT z siedmiodniowym terminem płatności. Faktura wystawiana jest z datą sprzedaży przypadającą na dzień szkolenia.
 5. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zwraca wpłaconą opłatę za szkolenie, jeżeli takowa została uiszczona przed dniem planowanego szkolenia.
 6. Faktury za szkolenie zwolnione są z podatku VAT, jeżeli środki wydatkowane na Szkolenie otwarte pochodzą co najmniej w 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Uczestnik szkolenia składa w tym przedmiocie oświadczenie celem zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.
 7. Dla podmiotów, które stosownie nie przedstawią oświadczenia, iż usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o 23% VAT.
 8. Obowiązek uiszczenia opłaty za szkolenie istnieje pomimo nieobecności osoby wydelegowanej przez Zgłaszającego na szkolenie, jeżeli nie poinformowała ona Organizatora o rezygnacji ze szkolenia. Pkt 1-3 § 6 Regulaminu stosowane są w takim wypadku odpowiednio.
 9. Opłatę za Szkolenie otwarte należy wnieść na numer rachunku bankowego wskazany w „Karcie zgłoszenia na szkolenie”.

 
§ 6
Rezygnacja ze szkolenia

 1. Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia może nastąpić nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym Szkoleniem otwartym. Organizator zwraca wpłaconą opłatę za szkolenie w całości, jeżeli takowa została uiszczona przed dniem planowanego szkolenia.
 2. W wypadku późniejszej rezygnacji, Organizator ma prawo obciążyć Zgłaszającego na szkolenie opłatą za szkolenie w pełnej wysokości. W uzasadnionych wypadkach Organizator może odstąpić od naliczenia opłaty.
 3. Rezygnację z udziału w szkoleniu Zgłaszający na szkolenie lub Uczestnik szkolenia przekazuje Organizatorowi drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia powodowanej zmianą jego terminu, o której mowa w ust. 10 § 4 Regulaminu, odbywa się ona bezkosztowo.
 5. Rezygnacja ze szkolenia jednego z Uczestników może skutkować utratą zniżki, o której mowa w pkt 2 § 5 Regulaminu i zmianą ceny jednostkowej dla innych Uczestników delegowanych przez tego samego Zgłaszającego na szkolenie.
 6. Zgłaszający na szkolenie może w każdym czasie wydelegować innego Uczestnika szkolenia zamiast osoby wskazanej w treści „Karty zgłoszenia na szkolenie”.

 
§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zamian w programie szkolenia, zobowiązując się w takim wypadku do publikacji na stronie internetowej  http://sas.edu.pl/ aktualnych informacji.
 3. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wysłanie karty zgłoszeniowej oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 4. Prawa autorskie do wszelkich materiałów szkoleniowych przekazywanych Uczestnikom szkoleń przysługują wyłącznie Organizatorowi lub uprawnionym osobom trzecim.
 5. Powielanie i rozpowszechnianie – w całości lub w części – dostarczonych Uczestnikom materiałów szkoleniowych jest zabronione.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.